Vedtægter


BalticSeaTangoFestival

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: BalticSeaTangoFestival

Foreningen har base på Bornholm, Danmark

§ 2. Formål

Foreningen BalticSeaTangoFestival formål er at skabe tango-events i gode rammer: Events som workshops, festival og aktiv ferie. Udgangspunktet og interessefællesskab er altid tango. Tango er nonverbal kommunikation, der ikke kender til lande- eller aldersgrænser. Tango samler på tværs af grænser, etnicitet og alder. Argentinsk tango giver det moderne menneske mulighed for at være 100% til stede i nuet gennem lyttende improvisation. 

Det tilstræbes at gennemføre flere events om året. Fast tilbagevendende årligt event er BalticSeaTangoFestival med base i Domen i Allinge.

Ethvert arrangement arrangeret af foreningen skal have tilknytning til Bornholm.

Foreningen BalticSeaTangoFestival vil desuden tilstræbe en økologisk bæredygtig profil, hvor lokale produkter prioriteres højt.

§ 3. Organisation

Foreningen BalticSeaTangoFestival overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse på 3-5 personer
• 1 revisor

Generalforsamlingen vælger: Valg til bestyrelsen sker efter årstal. Ulige år vælges formand, og lige år vælges næstformand og kasserer. Revisor er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel gennem foreningens eget netværk, pr. mail og sociale medier. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i udgangen af november måned.

Alle medlemmer af foreningen, der har betalt kontingent, har stemme- og taleret.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Mødedeltagelse kan desuden ske ved videokonference.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt via e-mail til formanden senest 2 uger

før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres via mail sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

4. Indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før

5. Valg (Jf. § 3)

6. Eventuelt

§ 5 Bestyrelse

5.1

Foreningen BalticSeaTangoFestivals overordnede ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.Bestyrelsen ansætter en hovedansvarlig for hvert event. Personen er forpligtet til, at afrapportere skriftligt til bestyrelsen. En person kan max. lede et event om måneden. De eventansvarlige, formand og kasserer udgør et ledelsesteam, der tilsammen er ansvarlige for den daglige drift og ledelse af Foreningen BalticSeaTangoFestival.

Ledelsesteamet udarbejder regnskab og budget, som efterfølgende godkendes af bestyrelsen.

Ledelsesteamet kan, hvis der er behov og økonomi dertil, og hvis bestyrelsen godkender det, ansætte personale til et sekretariat.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.

5.2

5.2.1 Foreningens formue, bortset fra en rimelig kassebeholdning, skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

5.2.2 Bestyrelsen skal sikre, at foreningens formue bliver brugt til at opfylde foreningens formål.

5.2.3 Foreningen forpligtes ved underskrift af enten formand eller næstformand i forening med kasserer.

5.2.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue.

5.3

Bestyrelsen mødes efter behov.

5.4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne af bestyrelsen er til stede

ved et bestyrelsesmøde, forudsat at enten formand eller næstformand er til stede.

§ 6. Medlemskab

6.1

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

Ønske om indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside eller e-mail. Kontingent er forfaldent ved indmeldelsen.

Udmeldelse kan ske via e-mail til foreningen med mindst 1 måneds varsel. Der tilbagebetales ikke kontingent.

Et medlem af foreningen, der aktivt modarbejder foreningens formål, kan ekskluderes, hvis mindst flertallet af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.

§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter fastsættes og godkendes af generalforsamlingen.

De enkelte events, der afholdes i BalticSeaTangoFestival søger herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.

Dagsorden skal motiveres.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

§ 10. Regnskab og revision

Regnskabsåret for Foreningen BalticSeaTangoFestival går fra 11. november til 10. november.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens

revisor og være tilgængelig for foreningens medlemmer mindst 8 dage før generalforsamlingen.

§ 11. Opløsning

En opløsning af foreningen kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med 3/4 flertal af den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen

Forkvinde: Christina Martin

Næst forkvinde: Ida Marie Tjalfe

Kasserer: Marit Boe Nielsen

Alm.: Mette Zacho

Alm.: Alice Miller

© 2017 Foreningen BalticSeaTangoFestival, Brommevej 35, 3760 Gudhjem, Danmark
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis!